Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng
QUẢN LÝ BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ XE CƠ GIỚI
12.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Theo dõi nhật kí vận hành, đảm bảo lịch định kì bảo trì, bảo dưỡng của xe cơ giới khai thác mỏ, xe cơ giới bộ phận sản xuất và đội xe văn phòng .
Trưởng ca sản xuất
12.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Trưởng ca sản xuất
Tuyển dụng tháng 05/2023
01.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Nhu cầu tuyển dụng tháng 05/2023 của công ty TNHH Premium Silica Huế
Kỹ Sư Cơ Khí
01.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
- Có kiến thức, kỹ năng về quản lý, lãnh đạo bao gồm: Lập kế hoạch chiến lược, hoạch định nguồn nhân lực, tổ chức thực hiện, lãnh đạo nhân viên, kiểm tra, kiểm soát.
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
01.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Trực tiếp tham gia quá trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa và xử lý các sự cố về máy móc thiết bị điện, tự động hóa trong nhà máy Tham gia các dự án cải tiến, nâng cấp phát triển của nhà máy.
KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
01.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Tham gia giám sát quá trình lắp đặt, nghiệm thu và đạo tạo dây chuyền máy móc thiết bị đặc biệt là về mảng điện và tự động hóa
Tuyển dụng phổ biến
QUẢN LÝ BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ XE CƠ GIỚI
12.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Trưởng ca sản xuất
12.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng tháng 05/2023
01.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Kỹ Sư Cơ Khí
01.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
01.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
01.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế